STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE

Pro zařazení do věkové kategorie dle ČSPS (Český svaz plaveckých sportů) je rozhodující kalendářní rok, ve kterém závodník dovrší uvedený věk. Přechod do vyšší věkové kategorie se provádí k 1. 1. příslušného roku. Plavci věkových kategorií žactva a juniorů mohou startovat ve své, a pokud to neomezí rozpis soutěže, také ve vyšší věkové kategorii, v rozsahu závodění své věkové kategorie.

Věkové kategorie a povolený rozsah závodění za půlden:

Délka plaveckých soutěží

Všechny plavecké soutěže se konají v závodních půldnech. V jednom kalendářním dnu se mohou uskutečnit maximálně dva půldny, s podmínkou, že přestávka 90 minut mezi půldny musí být mezi dohmatem posledního závodníka prvního půldne a startem první rozplavby druhého půldne.

Při plaveckých soutěžích řízených ČSPS je stanovena délka soutěžního půldne na max. 4,5 hodiny. Do tohoto časového ohraničení se počítá doba od startu první rozplavby do doby dohmatu posledního závodníka poslední rozplavby daného půldne (včetně všech technických a organizačních přestávek).

Kdy končí soutěž závodní půlden?

Soutěž (závodní půlden) ukončí VR signálem píšťalkou a následně vyhlásí hlasatel rozhlasem.

Délka bazénů pro MČR a poháry

Mistrovství ČR, Mistrovství ČR juniorů a Mistrovství ČR staršího žactva se uskuteční minimálně 1x za rok na bazénu dlouhém 50m.

V Mistrovství ČR mladšího žactva se obě soutěže mohou uskutečnit na bazénu dlouhém 25m.

Letní a Zimní pohár ČR desetiletých a jedenáctiletých se uskuteční na bazénu dlouhém 25m.

Jak se přihlásit na soutěže?

Na plavecké soutěže organizované ČSPS, Krajskými svazy plavání, oddíly registrovanými v ČSPS se přihlašují plavecké oddíly registrované v ČSPS v souladu s ustanoveními rozpisu
soutěže:
a) výhradně s použitím systému IS ČSPS
b) pokud oddíl/klub hlásí přihlášku na MČR po termínu, pak tak učiní formou TXT a neprodleně uhradí pokutu dle sazebníku.

Na plavecké soutěže mohou oddíly přihlašovat pouze závodníky a závodnice, kteří v termínu přihlášek byli registrováni ČSPS v oddíle, který přihlášku do soutěže zasílá.

Jak často se uskutečňuje MČR?

Mistrovství ČR se uskuteční pro všechny kategorie maximálně 2x za kalendářní rok v následujícím rozsahu:
a) Letní Mistrovství ČR
b) Zimní Mistrovství ČR
c) Mistrovství ČR družstev
d) Letní mistrovství ČR starších juniorů
e) Zimní mistrovství ČR starších juniorů
f) Letní mistrovství ČR mladších juniorů
g) Zimní mistrovství ČR mladších juniorů
h) Letní mistrovství ČR staršího žactva
i) Zimní mistrovství ČR staršího žactva
j) Letní mistrovství ČR mladšího žactva
k) Zimní mistrovství ČR mladšího žactva
l) Letní pohár ČR jedenáctiletých
m) Zimní pohár ČR jedenáctiletých
n) Letní pohár ČR desetiletých
o) Zimní pohár ČR desetiletých